Aktualności

XVIII sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 19 sierpnia 2020
Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 26 sierpnia 2020 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska w Starostwie Powiatowym w Puławach, al. Królewska 19.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVII sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku.
 7. Informacja nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Puławski do nauki w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – czerwiec 2020 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żyrzyn darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego, poł. w Gminie Żyrzyn, w obrębach ewidencyjnych Osiny i Wola Osińska, zajętych pod dawną drogę powiatową nr 2506L.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą, dotyczącej najmu części pomieszczenia, zlokalizowanego w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na ternie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Janusz Wawerski
Powrót
`