Aktualności

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

PCPR Puławy - logo - zielone litery, w środku kształt serca
Data publikacji: 08 września 2020
Powiat Puławski w sierpniu 2020r. przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego.

W ramach programu udzielone zostanie wsparcie dla dzieci, rodziców zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

a)   zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego;

b)   zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych);

Środki przeznaczone na realizacje Projektu przyznane dla Powiatu Puławskiego wynoszą 479 930,00 zł.

Płatność ze środków europejskich wynosi 404 485,00 zł. co stanowi 84,28 % dofinansowania.

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolita Polska, wizerunek orła i napis Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, napis Unia Europejska i niebieska flaga UE z 12 gwiazdkami

Powrót
`