Aktualności

XIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego, białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 23 września 2020
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 września 2020 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 17 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r.
 6. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych na terenie powiatu puławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzory Wodne w: Lublinie, Opolu Lubelskim, Rykach, Zwoleniu, Kozienicach, Puławach.
 7. Informacja o stanie środowiska oraz działaniach kontrolnych na terenie powiatu w 2019 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za I półrocze 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/215/2013 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Puławach, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Puławach oraz zespołu szkół i placówek o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/164/2020 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`