Aktualności

Zdobywamy miliony z RPO na rozwój kształcenia zawodowego w powiecie puławskim

Uczestnicy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie prezentują vouchery potwierdzające przyznanie środków na projekty kształcenia zawodowego.
Data publikacji: 16 października 2020
Powiat puławski otrzymał ponad 3 miliony złotych dofinansowania na realizację projektu, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszych placówkach. Uczniowie będą mogli nabyć nowe umiejętności i uprawnienia, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, nauczyciele podwyższą swoje kwalifikacje, a pracownie zawodowe zyskają nowe wyposażenie.

Ogólna wartość projektu to kwota 3 436 101,48 zł, zaś łączna suma dofinansowana ze środków UE i krajowych wynosi 3 092 491,32 zł. W ramach projektu zrealizujemy trzy główne zadania, które będą polegały na:

- organizowaniu dla uczniów kursów nadających nowe kwalifikacje (m.in. w zakresie projektowania druku 3d, tworzeniu grafiki komputerowej oraz stron internetowych) lub uprawnienia (m.in. do kierowania wózkiem widłowym czy obsługi koparko-ładowarki);

- uczestnictwie nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych;

- zakupie wyposażenia do pracowni zawodowych, tak by uczniowie mogli nabywać umiejętności na nowoczesnym sprzęcie, odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy.

Szkoły i placówki, które będą objęte działaniami:
  • ZS nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach;
  • ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach;
  • ZS im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym;
  • Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach;
  • Zespół Szkół nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie;
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach.

Projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

Banner w logotypami dofinansowania.

Powrót
`