Aktualności

XX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego, bia le litery na czerwonym tle
Data publikacji: 21 października 2020
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 28 października 2020 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIX sesji Rady Powiatu w dniu 30 września 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 21 września 2020 r. do 16 października 2020 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2019/2020.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.
 8. Informacja Starosty Puławskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3, a także jednostce powołanej do wspólnej obsługi: Powiatowemu Centrum Opiekuńczo – Wychowawczemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Puławskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`