Aktualności

XXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 17 listopada 2020
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 25 listopada 2020 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XX sesji Rady Powiatu w dniu 28 października 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19 października 2020r. do 13 listopada 2020 r.
 6. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
 7. Informacja o ruchu budowlanym na terenie powiatu puławskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Puławskiego na lata 2020 – 2025 z perspektywą do roku 2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej w wysokości 650 000,00 zł.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/8 o pow. 9,5755 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`