Aktualności

XXII sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego, biały napis na czerwonym tle
Data publikacji: 15 grudnia 2020
Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 23 grudnia 2020 r. godz. 13.00.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXI sesji Rady Powiatu w dniu 25 listopada 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 16 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie "Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Janusz Wawerski
Powrót
`