Aktualności

XXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 18 lutego 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 24 lutego 2021 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2.   Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXII sesji Rady Powiatu w dniu 23 grudnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 14 grudnia 2020r. do 12 lutego 2021 r.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w 2020 roku.
 7. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2021 – 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żyrzyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu otwiera obrady

Obrady rady powiatu

Powrót
`