Aktualności

Od 1 marca rozpoczyna się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Program aktywny samorząd
Data publikacji: 24 lutego 2021
Powiat Puławski w roku 2021 po raz kolejny zadeklarował przystąpienie do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1)     MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

­   Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

­   Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

­   Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

­   Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

­   Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

-       Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

­   Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

­   Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

­   Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

­   Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2)     MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (nie dot. obszaru A zadanie 2, 3 i 4, obszaru B zadanie 3, obszaru C zadanie 3 i 4 oraz modułu II) i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Przypominamy, że wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl oraz  www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”, a także  w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 14 lub 15).

Termin składania wniosków:
- dla modułu I: od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.
- dla modułu II - (rok akademicki 2020/2021): - do 31 marca 2021 r.  semestr letni,
- do 10 października 2021 r. semestr zimowy.
LOga aktywny samorząd, herb powiatu puławskiego
Powrót
`