Aktualności

O projekcie

Tablica z informacjami o projekcie.
Data publikacji: 02 marca 2021
Powiat Puławski realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla których powiat puławski jest organem prowadzącym w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy poprzez realizację działań w ramach projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 242 uczniów w tym 63 kobiet kształcących się na kierunkach wskazanych w projekcie dzięki realizacji m.in. staży, kursów, szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, podniesieniu kompetencji kluczowych, doposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt, podniesienie kwalifikacji nauczycieli z każdej ze szkół do 31.08.2022 r.

Od 1 marca 2021 r. prowadzona jest rekrutacja dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach na szkolenie Barman oraz na szkolenie Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

logotypy dofinansowania

Powrót
`