Aktualności

XXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego - białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 25 marca 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 31 marca 2021 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak równieżw każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXIII sesji Rady Powiatu w dniu 24 lutego 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 15 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. oraz planu inwestycyjnego na lata 2020-2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 r. dla Powiatu Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Puławskiego do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcia porozumienia z gminami tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Puławskiego do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Puławskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/58/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie powstrzymania ideologii lansowanej przez subkulturę „LGBT” w Powiecie Puławskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Sesja Rady Powiatu Puławskiego, kolaż zdjęć, napis, herb powiatu

Powrót
`