Aktualności

XXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 21 kwietnia 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 28 kwietnia 2021 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXIV sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 8. Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 9. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Puławskiego – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nałęczów z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach na zakup piły Stihl model 420 wraz z wyposażeniem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dzielenia pomocy finansowej Gminie Puławy z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiu na doposażenie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`