Aktualności

Obwieszczenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż Skutera marki JMSTAR SG

Czerwony skuter marki  JMSTAR SG stojący przed budynkiem z elewacją kamienia
Data publikacji: 29 kwietnia 2021
Obwieszczenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu-Skuter marki JMSTAR SG stanowiącego własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Kazimierz Dolny, dnia 28 kwietnia 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE O:

 

 II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOSZCZYCA WITKIEWICZA W KAZIMIERZU DOLNYM

 

 

 

I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

 

1.Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół.

2.Wszelkich informacji dotyczących pojazdu udziela pracownik Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza: Pan Seweryn Kuś, tel. 785 101 777.

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Skuter marki JMSTAR SG o nr rej. LPU 29WU
VIN:
VIN LJ4SG05Y87J016854

1.       

Rok produkcji: 2009 r.

Data pierwszej rejestracji: 06.07.2009 r.

Wskazanie drogomierza: 1082 km

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): czerwony

      Dop. masa całk.: 251 kg 

Pojemność  /  Moc silnika: 49,60 ccm  /  2,00 kW

2. Stan techniczny pojazdu:

 

Nadwozie lakierowane:

·                Pojazd oklejony reklamą (kolor biały)

Silnik z osprzętem

·                Brak widocznych uszkodzeń

Układ napędowy

·                Kompletny, bez widocznych uszkodzeń

Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

·                Kompletne, bez widocznych uszkodzeń

Zawieszenie tylne

·                Kompletne, bez widocznych uszkodzeń

3. Dodatkowe informacje:

-                   sprzedający posiada dowód rejestracyjny pojazdu,

-                   pojazd  nie posiada badania technicznego,

-                   sprzedający posiada 1 szt. kluczyków do skutera,

-                   pojazd posiada ważną policę OC

 

III. WARUNKI PRZETARGU:

 

1. Warunki wymagane od Oferentów:

-        Oferentem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (a posiadająca z mocy ustawy zdolność prawną),

-        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

a)     ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie - osobiście w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym (sekretariat) lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty lub kuriera nie później niż do dnia 12.05.2021. do godz. 10°°, na adres: Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny, z dopiskiem ”Oferta na zakup skutera marki JMSTAR SG o nr rej. LPU 29WU stanowiącego własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym”. Zaznaczamy, że liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym i nie może być późniejsza niż godz. 10:00 dnia 12.05.2021 roku, dotyczy to również ofert składanych listownie.

 

Wzór koperty:

 

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

ul. Nadwiślańska 9

24-120 Kazimierz Dolny

 

Oferta na zakup skutera marki JMSTAR SG o nr rej. LPU 29WU stanowiącego                                                 własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym”.

 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 12.05.2021.

 

 

b)     Sprzedający oczekuje złożenia oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do obwieszczenia. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu.

 

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przedmiotowy przetarg odbędzie się jawnie w dniu 12.05.2021. w siedzibie Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny w sali nr  8 o godzinie 11°°.

 

4. Wybór oferty:

-        - najniższa możliwa cena do zaoferowania to cena wywoławcza, która wynosi  800,00 zł z vat. Wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną,

-        - w przypadku wpłynięcia, co najmniej dwóch ofert z taką samą ceną, Sprzedający wezwie Oferentów do złożenia dodatkowych pisemnych ofert,

-       -  komisja przetargowa zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia wyjaśnień, wprowadzenia poprawek bezpośrednio lub listownie zgodnie z przepisami KPA,

-        - Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu na konto Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym - Bank Spółdzielczy w Końskowoli nr 67874100040007690420000010,

-        - wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty nabycia na koncie Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu,

-        - Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru pojazdu z parkingu przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

Zastrzeżenie: Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez dokonania wyboru oferty podając powód do wiadomości opinii publicznej.

 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Skuter będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny w godz. Od 8°° do 14°°  w dni robocze.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 785 101 777.

 

6. Wartość pojazdu:

Cena wywoławcza: 800,00 zł brutto (słownie: osiemset złotych brutto).

Cena minimalna wynosi 100%  wartości szacunkowej.

 

 

Załączniki do obwieszczenia:

1) oferta wraz z klauzulą informacyjną (tzw. RODO),

2) wzór umowy sprzedaży,

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

Ikona docUmowa, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [25.50 KB]

Ikona docOświadczenie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.00 KB]

Ikona docProtokół, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [12.50 KB]

Ikona pdfOBWIESZCZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOSZCZYCA WITKIEWICZA W KAZIMIERZU DOLNYM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [422.93 KB]

 

Powrót
`