Aktualności

XXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Napis na czerwonym tle Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 maja 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 26 maja 2021 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXV sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r.
 6. Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2020.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie Powiatu Puławskiego.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za rok 2020.
 9. Sprawozdanie roczne z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady otwiera sesjęObrady rady powiatu na Slai Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym w PuławachZamknięcie obrad rady powiatu na Slai Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym w Puławach

Powrót
`