Aktualności

XXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Tablica czerwone tło i napis białymi literami Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 17 czerwca 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 14:00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.

Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również
w każdym innym miejscu.

 

Porządek obrad:

 

1.      Przedstawienie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Puławskiego.

3.      Interpelacje i zapytania radnych.

4.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVI sesji Rady Powiatu w dniu 26 maja 2021 r.

5.      Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 17 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

6.      Debata nad Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2020 rok.

8.      Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.

10.   Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2020 rok.

12.   Bieżąca sytuacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Kurów
w sprawie budowy chodników wzdłuż ul. Fabrycznej w Kurowie.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Puławskiego.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wąwolnica darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego, poł. w Gminie Wąwolnica, w obrębach ewidencyjnych Kębło i Mareczki, zajętych pod drogę gminną nr 107849L.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

20.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.   Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

22.   Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

 

Powrót
`