Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów, położonych w gminie Puławy

Herb powiatu puławskiego na czerwonym tle nad rzeką biały koń w zbroi z rycerzem trzymającym miecz nad głową
Data publikacji: 19 lipca 2021
                                                                                                      
 
OGŁOSZENIE  
 
Na podstawie przepisów art. 24a ust. 4-12 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.)
 
Starosta Puławski
informuje o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102 do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów, położonych w gminie Puławy: Borowa, Skoki, Nieciecz, Niebrzegów, Gołąb, Opatkowice, Kowala, Łęka, Bronowice, Kajetanów, Klikawa, Dobrosławów, Janów-Sosnów, Zarzecze, Anielin, Leokadiów, Pachnowola, Polesie Duże, Piskorów, Kochanów, Kajetanów Kolonia, Tomaszów, Góra Puławska, Jaroszyn, Góra Puławska Kolonia, Sadłowice, Wólka Gołębska, Smogorzów.         
Wyłożenie nastąpi w okresie: od dnia 04 sierpnia 2021 r. do dnia 24 sierpnia 2021 r., w godzinach od 8.00 do 14.00, w miejscu jw.      
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
              Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Puławach, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.) przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie terminu 15 dni, przewidzianych na rozpatrzenie uwag, zgłoszonych do ww. projektu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów
i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Puławskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach.
              Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.
              O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Puławy, dn. 19.07.2021 r.                                                       
 
       Starosta Puławski
   Danuta Smaga
 
 
 
 
            
                  
Powrót
`