Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów, położonych w gminie Kazimierz Dolny

napis Starosta Puławski
Data publikacji: 23 lipca 2021

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie przepisów art. 24a ust. 4-12 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.)

 

Starosta Puławski

 

informuje o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102 do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów, położonych w gminie Kazimierz Dolny: Parchatka, Rzeczyca,  Rzeczyca Kolonia, Skowieszynek, Wierzchoniów, Witoszyn, Zbędowice.

 

Wyłożenie nastąpi w okresie: od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 27 sierpnia 2021r., w godzinach od 8.00 do 14.00, w miejscu jw.

             

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi
 do tych danych.

              Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Puławach, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.) przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych
od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie terminu 15 dni, przewidzianych na rozpatrzenie uwag, zgłoszonych do ww. projektu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów
i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja
o tym będzie ogłoszona przez Starostę Puławskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego
w Puławach.

              Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty
do tych danych.

              O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

Puławy, dn.   22.07.2021 r.                                                              Starosta Puławski

                                                                                                      Danuta Smaga 

Ikona pdfOgłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów, położonych w gminie Kazimierz Dolny: Parchatka, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia, Skowieszynek, Wierzchoniów, Witoszyn, Zbędowice., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [381.33 KB]

Ikona pdfOgłoszenie o modernizacji ewidencji gruntów, gm. Kazimierz Dolny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [473.72 KB]

                                    

Powrót
`