Aktualności

Kwalifikacja wojskowa w powiecie puławskim w 2021 roku

żołnierz, w tle flagi
Data publikacji: 07 września 2021
Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu puławskiego odbędzie się w okresie od dnia 30 września 2021 roku do dnia 17 listopada 2021 roku. Lokalizacja: ul. Hugona Kołłątaja 32, 24-100 Puławy, telefon - 691 713 500. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązek stawienie się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. dotyczy:

  1. mężczyzn urodzonych w 2002 r.,
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa  w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
 
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

  1. ważny dowód osobisty lub paszport,
  2. fotografię o wymiarach 3 x 4 cm - bez nakrycia głowy,
  3. legitymację szkolną, prawo jazdy (jeżeli posiada),
  4. posiadaną dokumentację medyczną dot. historii chorób, urazów, złamań oraz wyniki badań specjalistycznych – również dotyczące wady wzroku. (Jeżeli osoba wzywana jest zdrowa takie dokumenty nie są wymagane.)

W 2009 roku została znowelizowana ustawa z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tej nowelizacji został zawieszony obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej ale pozostał obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej z dnia 23 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980 z późn. zm.) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn.zm.).

Uwaga!

Ze względu  na obecną sytuację, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zgłaszanie się do kwalifikacji wojskowej w maseczce ochronnej!

Celem uniknięcia gromadzenia się osób w kolejce oraz zapewnienie przestrzeni pozwalającej na zachowanie przynajmniej 1,5 m odległości pomiędzy oczekującymi prosimy o ścisłe przestrzeganie godziny wezwania i przybycie 10 minut przed wyznaczoną godziną.

Ikona pdfObwieszczenie Wojewody Lubelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [229.35 KB]

Fot.: https://pixabay.com/pl/photos/%c5%bco%c5%82nierz-wojsko-polska-rp-armia-935086/ 

Powrót
`