Aktualności

XXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 23 września 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 29 września 2021r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 25 sierpnia 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 16 sierpnia 2021 r. do 17 września 2021 r.
 6. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych na terenie powiatu puławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzory Wodne w: Lublinie, Opolu Lubelskim, Rykach, Zwoleniu, Kozienicach, Puławach.
 7. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – czerwiec 2021 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych - korekta.
 8. Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za I półrocze 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

XXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego środa, 29 września 2021 r. godz. 14.00. Radni w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, herb powiatu.

 

Powrót
`