Aktualności

XXX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

 Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 23 października 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 27 października 2021r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.

Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXIX sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20 września 2021 r. do 15 października 2021 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2020 / 2021.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2020 rok.
 8. Informacja Starosty Puławskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Puławskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
  w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem o pow. 78,50 m2 oraz 41,60 m2 powierzchni wspólnej lokalu położonego na niskim parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach zlokalizowanego przy al. Królewskiej 19 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za dwa lata obrotowe – za rok 2021 i za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`