Aktualności

XXXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Przewodniczący rady powiatu otwiera sesję
Data publikacji: 17 listopada 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 24 listopada 2021r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXX sesji Rady Powiatu w dniu 27 października 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18 października 2021r. do 12 listopada 2021 r.
 6. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim.
 7. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach w zakresie przestrzegania prawa budowlanego w powiecie puławskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Kazimierz Dolny, Gmina Kazimierz Dolny, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 580/2 o pow. 0,0037 ha.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 586/19, 586/31, 586/22, 586/24, 586/26, 586/27, 586/28, 586/33, 586/34 oraz 586/36, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, oddanej w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`