Aktualności

XXXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

obrady
Data publikacji: 22 grudnia 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 22 grudnia 2021r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXI sesji Rady Powiatu w dniu 24 listopada 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 15 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec działań dyskryminacyjnych związanych z brakiem szczepień przeciwko COVID – 19.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

 Przewodniczący rady powiatu

 
Powrót
`