Aktualności

Budżet powiatu uchwalony!

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 26 grudnia 2021
Na sesji w dniu 23 grudnia radni Rady Powiatu Puławskiego podjęli jedną z ważniejszych uchwał w ciągu roku – zatwierdzili budżet powiatu na rok 2022. Planowane dochody budżetu na 2022 rok wynoszą 147.052.986,14 zł, natomiast wydatki 157.375.660,14 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowany został w wysokości 10.322.674 zł., rozchody w kwocie 2.700.000 zł oraz przychody budżetu w wysokości 13.022.674 zł przeznaczone w głównej mierze na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi.

Największą pozycję w dochodach budżetu powiatu stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 74.397.962 i stanowi 50,80 % planowanych dochodów powiatu ogółem oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynoszącym 24.773.629 zł. Znaczącą kwotę w dochodach i wydatkach budżetu powiatu stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 14.067.605  zł. Ponad cztery miliony  dwieście tysięcy złotych w budżecie powiatu zaplanowano pozyskać z funduszy unijnych zarówno na projekty tzw. „miękkie”, w szczególności edukacyjne, jak i na projekty „twarde” inwestycyjne.

Wydatki budżetu powiatu będą przeznaczone w szczególności na:

  • zadania związane z funkcjonowaniem oświaty, które stanowią 47,81% wydatków budżetu ogółem,
  • zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych stanowiące 12,92% ogółu wydatków,
  • zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej i ochrony zdrowia– 8,82%,
  • obsługę długu publicznego -  0,36 % ogółu wydatków,
  • administrację publiczną, w tym promocję powiatu, - 14,45%
  • bezpieczeństwo publiczne, w tym między innymi funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej – 5,09%.

W nadchodzącym roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 22.681.292,23 zł, co stanowi 14,41 % wydatków budżetu ogółem.

Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2022 rok to inwestycje drogowe, na które przeznaczono kwotę 18.297.731 złotych. Roboty budowlane będą  realizowane na następujących drogach:

  • drogi powiatowe 2521L i 2519L o przebiegu  Trzcianki - Tomaszów -  Klikawa za kwotę 5.887.713 zł,
  • droga powiatowa 2524L  Janowice - Baryczka, planowana kwota w budżecie na tę inwestycję wynosi 2.703.088 zł.

Na obydwie te inwestycje uzyskano w 60% dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, natomiast wkład własny jest finansowany po 50% z budżetów gmin i budżetu powiatu.

Wspólnie z gminą Końskowola zaplanowano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2534L Chrząchów - Witowice za kwotę 800.000 zł.

Planowana jest także bardzo duża inwestycja  na drodze powiatowej 2522L i 2521L o przebiegu Kol. Góra Puławska - Janowiec. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy 95% dofinansowania  w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie 15.000.000 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2022-2023.

Środki w takiej wysokości pozyskaliśmy pierwszy raz w historii powiatu!

W roku 2022  zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji dróg powiatowych nr: 1518L, nr 2203L, 2521L, 2502L, 2517L, 2527L, 2535L, 2537L, 2538L, dokumentację na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2234L oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu. Opracowane dokumentacje są niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Oprócz inwestycji drogowych zaplanowane zostały również inwestycje na nieruchomościach powiatowych, będzie to między innymi rewitalizacja obiektów w Kazimierzu Dolnym - kwota 917.733 zł, kompleksowa odnowa budynku SOSW w Kęble - kwota 1.291.085 zł, modernizacja budynku wraz z rewitalizacją terenu MOS w Puławach - kwota 951.774 zł.

Planujemy również opracować dokumentację projektową dla budynku MDK w Puławach i rewitalizacji obszaru przy ul. Polnej 18 w Puławach, aby móc złożyć kolejne wnioski o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.

Rozpoczyna się nowy okres programowania Funduszy Europejskich  na lata 2021-2027 i co za tym idzie  pojawią się możliwości składania wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju  projektów inwestycyjnych. W związku z tym utworzona została rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – w szczególności przygotowanie dokumentacji związanych z realizacją programów unijnych w kwocie 500.000 zł.

Wchodzimy zatem w Nowy 2022 Rok z  uchwalonym budżetem i pełni nadziei na to, że uda się go bez przeszkód realizować!

Sesja Rady Powiatu Puławskiego - grudzień 2021

Powrót
`