Aktualności

Ważny obowiązek NGO - zgłoś beneficjentów rzeczywistych!

Ważny obowiązek NGO - zgłoś beneficjentów rzeczywistych! Grafika z ludźmi i literami
Data publikacji: 28 stycznia 2022
Komitet ds. Pożytku Publicznego przypomina organizacjom pozarządowym o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla podmiotów, które zostały wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych powinien zostać dopełniony w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2028 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.), organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dla większości organizacji pozarządowych termin na dokonanie wpisu upływa 31 stycznia br.

Beneficjenta rzeczywistego należy rozumieć jako każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad organizacją poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez organizację. Trzeba zauważyć, że pojęcie beneficjenta rzeczywistego nie jest związane z osobami korzystającymi ze wsparcia NGO-sów.

Obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru podlegają dane identyfikacyjne zgłaszającego podmiotu, tj.: nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, NIP, o ile został nadany oraz dane identyfikacyjne jego beneficjenta rzeczywistego, tj.: imię i nazwisko, każde posiadane obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu, a dokonując zgłoszenia podaje: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia.

Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych (Minister Finansów), a zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Informacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłaszane są w przypadku:

  1. podmiotów, które zostały wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. - w terminie do 31 stycznia 2022 r.,
  2. podmiotów, które zostały wpisane do KRS po dniu 30 października 2021 r. – w terminie 7 dni od dnia wpisu tych podmiotów do KRS,
  3. aktualizacji danych - w terminie 7 dni od ich zmiany w KRS, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Do biegu powyższych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

W razie wątpliwości w określeniu, kto ma obowiązek zgłaszać informacje o beneficjentach rzeczywistych oraz kogo należy uznać za beneficjenta rzeczywistego, przydatne informacje można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

 

Powrót
`