Aktualności

Rekrutacja na kursy realizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”

Projekt - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim
Data publikacji: 15 lutego 2022
Powiat Puławski kontynuuje realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla których powiat puławski jest organem prowadzącym w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy poprzez realizację działań w ramach projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 242 uczniów w tym 63 kobiet kształcących się na kierunkach wskazanych w projekcie dzięki realizacji m.in. staży, kursów, szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, podniesieniu kompetencji kluczowych, doposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt, podniesienie kwalifikacji nauczycieli z każdej ze szkół do 31.08.2023 r.

Rekrutację na zajęcia dla uczniów prowadzą szkoły, w których zajęcia te będą się odbywały. Regulaminy rekrutacji dostępne są w ich siedzibach i na stronach internetowych. Aktualnie rekrutacja prowadzona jest w Zespole Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, Zespole Szkół nr 2 w Puławach, Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach, Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie.

Ikona rtfRegulamin rekrutacji MOS, plik: Rozszerzenie: rtf, Rozmiar: [2.32 MB]

Ikona docRegulamin rekrutacji ZS 1, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [754.50 KB]

Ikona docRegulamin rekrutacji ZS 2, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [755.50 KB]

Ikona docRegulamin rekrutacji ZS Nałęczów, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [753.50 KB]

Ikona docxFormularz Zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [710.08 KB]

Powrót
`