Aktualności

XXXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 16 lutego 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 23 lutego 2022r. na godzinę 14.00.
Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.

Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 23 lutego 2022 r. godz. 1400

 
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXII sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2021r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 13 grudnia 2021r. do 11 lutego 2022 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w 2021 roku.
 8. Informacja z realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.
 9. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Janowiec, Gmina Janowiec, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1000/2 o pow. 0,0040 ha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

 

fds

Powrót
`