Aktualności

Nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Aktywny samorząd
Data publikacji: 18 lutego 2022
Powiat Puławski w 2022 roku po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1)     MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

­   Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

­   Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

­   Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

­   Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

­   Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

-       Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

­   Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

­   Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

­   Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

­   Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

d) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2)     MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (nie dot. obszaru A zadanie 2, 3 i 4, obszaru B zadanie 3, obszaru C zadanie 3 i 4 oraz modułu II) i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Przypominamy, wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl oraz  www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”, a także w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 14 lub 15).

 

 

Terminy składania wniosków:

dla modułu I: od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

dla modułu II:

a) cykl pierwszy: od 1.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (rok akademicki 2021/2022),

b) cykl drugi: do 10.10.2022 r. (rok akademicki 2022/2023).

Powrót
`