Aktualności

XXXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego ws. przyjęcia stanowiska solidarności z narodem ukraińskim

Rada Powiatu Puławskiego - dłonie w barach Polski i Ukrainy
Data publikacji: 02 marca 2022
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 3 marca 2022r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie stanowiska deklarującego solidarność samorządu Powiatu Puławskiego z narodem ukraińskim.
  3. Informacja zarządu o sytuacji w Powiecie Puławskim w związku z wojną na Ukrainie.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`