Aktualności

XXXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 23 marca 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 marca 2022r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.
Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również
w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

1.    Przedstawienie porządku obrad.
2.    Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat radnego Powiatu Puławskiego.
3.    Przyjęcie protokołów z XXXIII oraz XXXIV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 23 lutego 2022r. oraz XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 3 marca 2022r.
6.    Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 14 lutego 2022r. do 18 marca 2022r.
7.    Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres styczeń - grudzień 2021 oraz planu inwestycyjnego na lata 2021 - 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 2021 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  II/7/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  II/9/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  II/13/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Puławach.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Puławach do Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022r. dla Powiatu Puławskiego.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Dolny z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym na zakup quada ratowniczego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.    Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
21.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

 

sesja

 

Powrót
`