Aktualności

XXXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 20 kwietnia 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 528) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2095) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 27 kwietnia 2022r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2022r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 21 marca 2022r. do 15 kwietnia 2022r.
 6. Opieka paliatywna i długoterminowa w powiecie puławskim.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 8. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 9. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Puławskiego – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Sesja Rady Powiatu Puławskiego, poczet sztandarowy

Powrót
`