Aktualności

XXXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 19 maja 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 528) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2095) zwołuję XXXVII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 25 maja 2022 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

 Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2022r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19 kwietnia 2022r. do 13 maja 2022r.
 6. Ocena stanu sanitarno - higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno –epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2021.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Puławskiego.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy
  z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach na rozbudowę strażnicy (budowa nowego garażu dla samochodu strażackiego).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, dotyczącej najmu części pomieszczenia, zlokalizowanego w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
`