Aktualności

Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

Zarząd Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 07 czerwca 2022
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach został zamieszczony raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok. Zgodnie z art. 30a ust. 1 – 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 528), Zarząd Powiatu co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Link do uchwały: https://sppulawy.e-biuletyn.pl/upload/pliki/0Uchwala_Nr_891-2022_w_sprawie_przedlozenia_Radzie_Powiatu_Pulawskiego__raportu_o_stanie_Powiatu_Pulawskiego_za_2021_rok.pdf lub https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1108&p1=szczegoly&p2=241139

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. W myśl art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy zabierają głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego do pobrania poniżej.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok odbędzie się podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 14.00.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego powinni swoje zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób, złożyć do 21 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach.

Ikona docxZgłoszenie udziału w debacie - wzór, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.46 KB]

Ikona docKlauzula informacyjna RODO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.00 KB]

Wzór zgłoszenia: 

Klauzula informacyjna: …

Powrót
`