Aktualności

XXXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 30 sierpnia 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 31 sierpnia 2022r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, w Sali Pompejańskiej.

Porządek obrad:

 

1.    Przedstawienie porządku obrad.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego upamiętniającego Dzień Solidarności i Wolności.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2022r.

6.    Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 13 czerwca 2022r. do 19 sierpnia 2022r.

7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2022 roku.

8.    Informacja nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Puławski do nauki w roku szkolnym 2022/2023.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach prowadzących kształcenie w formie zaocznej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

12.  Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – czerwiec 2022 roku, uwzględniające
 w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Puławach.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/8 o pow. 9,5755 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, na okres 7 lat.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąwolnica
z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopatkach na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu.

20.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

22.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

 

czvb

Powrót
`