Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW „S – A – M!”: MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA ORAZ DOSTĘPNE MIESZKANIE

LOGO SAM
Data publikacji: 15 września 2022
Powiat Puławski przystąpił do realizacji dwóch nowych Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1. "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie, 2. "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta. Bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

„S – A – M!” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Celem Programu jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania. Cel ten będzie realizowany poprzez dofinansowanie na wynajęcie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniających indywidualne kryteria dostępności. Program realizowany będzie w latach 2022-2026.

Wnioskodawcą  może być osoba z niepełnosprawnością która spełnia następujące warunki:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniami;
  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej  lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Więcej informacji o Programie znajduje się pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta

„S – A – M!” DOSTĘPNE MIESZKANIE

Celem Programu jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Więcej informacji o Programie znajduję się pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Nabór wniosków został uruchomiony. Wnioski o dofinansowanie ww. programów można składać za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. Szczegółowe  informacje o Programach można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach , al. Królewska 3 lub pod numerem tel. (81) 888-04-92 w. 14 lub 15.

 

Powrót
`