Aktualności

XL sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 22 września 2022
Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28 września 2022 r. godz. 14:00.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXIX sesji Rady Powiatu w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22 sierpnia 2022 r. do 16 września 2022 r.
 6. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych na terenie powiatu puławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzory Wodne w: Lublinie, Opolu Lubelskim, Rykach, Zwoleniu, Kozienicach, Puławach.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za I półrocze 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/193/2020 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Powiat Puławski  Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, dotyczącej najmu boksu garażowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/9 o pow. 0,1759 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej współwłasność Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

sesja

 

Powrót
`