Aktualności

XLI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 20 października 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 26 października 2022 r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, w Sali Pompejańskiej.
Porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XL sesji Rady Powiatu w dniu 28 września 2022 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19 września 2022 r. do 14 października 2022 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2021 / 2022.
 7. Przygotowanie placówek ochrony zdrowia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok.
 9. Informacja Starosty Puławskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Puławskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
Janusz Wawerski

 Sesja rady powiatu

Powrót
`