Aktualności

"Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023".

logo ministerstwa RIPS
Data publikacji: 03 listopada 2022
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.
 
Wnioski składają gminy i powiaty, które mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystencji osobistej asystenta w wysokości do 100% kosztów.
Adresatami programu są:
1.      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2.      osoby niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
 
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.
Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
1.      Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
2.       Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
3.      Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.
 
Materiały:
Powrót
`