Aktualności

XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 10 listopada 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2095) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 16 listopada 2022r. na godzinę 14:00.
Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. 
 
Porządek obrad:
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLI sesji Rady Powiatu w dniu 26 października 2022 r.
  5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 17 października 2022r. do 4 listopada 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Sesja Rady Powiatu Puławskiego

 
Powrót
`