Aktualności

XLIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 listopada 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526) zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 listopada 2022r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska.
Porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLII sesji Rady Powiatu w dniu 16 listopada 2022r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 7 listopada 2022r. do 18 listopada 2022r.
 6. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w Powiecie Puławskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o  charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Puławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy  publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 marca 2022r. w sprawie określenia zadań, na które  przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022r. dla Powiatu Puławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Otwarcie obrad

 

Obrady

Powrót
`