Aktualności

XLV sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 16 lutego 2023
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 22 lutego 2023 r. godz. 14:00
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLIV sesji Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2022r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 12 grudnia 2022r. do 10 lutego 2023 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w 2022 roku.
 8. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 362/26 o pow. 0,1945 ha, powstałej w wyniku podziału działki oznaczonej nr 362/19 o pow. 2,9000 ha, położonej na terenie Gminy Żyrzyn, obręb Żyrzyn, poprzez zmianę celu, na który nieruchomość została darowana.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023–2030”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
Janusz Wawerski
Przewodniczący Rady
Powiatu Puławskiego
Powrót
`