Aktualności

Szukamy kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026

sala konferencyjna
Data publikacji: 06 kwietnia 2023
Starosta Puławski ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026 oraz zwołuje zebranie delegatów organizacji pozarządowych w sprawie wyboru członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2023-2026.

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Działając na podstawie Uchwały Nr XV/107/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2 marca 2016 r. poz. 992) Starosta Puławski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność na terenie powiatu puławskiego do zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2023-2026.

Aby zgłosić kandydata do Rady należy, w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r., złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do urzędu), kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach stanowiącą załącznik Nr 2 do  ww. uchwały wraz z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka rady. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Puławach w terminie do 8 maja 2023 r.

Tryb powoływania, organizację i tryb działania rady określa Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2 marca 2016 r. poz. 992).

Zwołanie zebrania delegatów organizacji pozarządowych w sprawie wyboru członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2023-2026

Działając na podstawie §2 ust. 7 Uchwały Nr XV/107/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2 marca 2016 r. poz. 992) Starosta Puławski zwołuje zebranie delegatów organizacji pozarządowych na dzień 16 maja 2023 r. godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Celem zebrania delegatów jest wybór członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach, reprezentujących organizacje pozarządowe, spośród rekomendowanych przez nich kandydatów.

Delegata może upoważnić każda organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność na terenie powiatu puławskiego.

Aby dokonać upoważnienia do udziału w zebraniu należy w terminie  do 28 kwietnia 2023 r. złożyć formularz zgodny z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do ww. uchwały do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do urzędu). Każda organizacja może upoważnić tylko jednego delegata. Upoważnienie musi zostać podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e do reprezentacji organizacji.

Ikona pdfZarządzenie Nr 40/2023 w spr. ogłoszenia naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [179.60 KB]

Ikona docKARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA do PRDPP z klauzulą Rodo, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [51.50 KB]

Aby dokonać upoważnienia do udziału w zebraniu wyborczym należy w terminie do 28 kwietnia 2023 r. złożyć formularz zgodny z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 (do pobrania poniżej) do  uchwały Nr XV/107/201 z dnia 27 stycznia 2016 r Rady Powiaty Puławskiego do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do urzędu). Każda organizacja może upoważnić tylko jednego delegata. Upoważnienie musi zostać podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e do reprezentacji organizacji.

Ikona docUPOWAŻNIENIE do reprezentowania w głosowaniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.50 KB]

Powrót
`