Aktualności

XLVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 21 kwietnia 2023
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2095 z późn.zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu Puławskiego, która odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00.
Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.
 
Porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLVI sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca 2023 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 7. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 8. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Puławskiego – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach do Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego
Janusz Wawerski
 
Powrót
`