Aktualności

Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Nałęczów

Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Nałęczów
Data publikacji: 25 maja 2023
4 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Puławskim a Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Projektowych ,,GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław, której przedmiotem jest usługa polegająca na wykonaniu zamówienia obejmującego wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Nałęczów, obrębów: Miasto Nałęczów, Kolonia Nałęczów, Chruszczów, Bochotnica, Charz A i Charz B.

Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Nałęczów

Celem w ujęciu ogólnym jest: modernizacja egib poprzez poprawę jakości i aktualności baz danych (pomiar budynków i użytków), wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.).

Stosownie do art. 13 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 t.j.) – zwanej dalej ustawą, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo między innymi:

  • wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
  • dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
  • nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, nie naruszają:

  • przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych;
  • przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. 

Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.

Stosownie do art. 14 ustawy Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością jest obowiązana umożliwić podmiotowi umowy wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w ww. zakresie

Informacje dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonych na obszarze miasta Nałęczów można uzyskać pod adresem e-mail: kamola@pulawy.powiat.pl lub telefonicznie 81 886 11 18.

Powrót
`