Aktualności

XLVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 25 maja 2023
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526)  zwołuję XLVIII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 31 maja 2023r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska.   
Porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLVII sesji Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2023 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 17 kwietnia 2023 r. do 26 maja 2023 r.
 6. Ocena stanu sanitarno - higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno –epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2022.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Puławskiego.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie końcowe z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Puławskiego.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego
Janusz Wawerski

 

Powrót
`