Aktualności

XLIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 07 czerwca 2023
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2095 z późn.zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu Puławskiego, która odbędzie się 21 czerwca 2023 r. o godz. 14:00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja dotycząca sytuacji w Grupie Azoty Puławy.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLVIII sesji Rady Powiatu w dniu 31 maja 2023r.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r.
 7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2022r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok.
 11. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2022 rok.
 13. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Wawerski

Przewodniczący RadyPowiatu Puławskiego

 

Powrót
`