Aktualności

LI sesja Rady Powiatu Puławskiego

LI sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 18 sierpnia 2023
Porządek obrad LI sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 23 sierpnia 2023 r. godz. 14:00.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIX oraz L sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLIX sesji Rady Powiatu w dniu 21 czerwca 2023 r. oraz L sesji Rady Powiatu w dniu 13 lipca 2023 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 12 czerwca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach prowadzących kształcenie w formie zaocznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 11. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – czerwiec 2023 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku dla Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`