Aktualności

„Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”

Dwójka młodych osób studiuje książkę w bibliotece, z półkami pełnymi książek w tle.
Data publikacji: 18 grudnia 2019
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu od 01.09.2017r. do 30.09.2019r.

Beneficjent: Powiat Puławski.

Wartość Projektu:  1 565 961,18 zł.

Dofinansowanie UE: 1 331 067,00 zł.

Wkład własny Powiatu Puławskiego: 156 608,13 zł.

Budżet Państwa: 78 286,05 zł.

Celem projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija " jest dostosowanie kształcenia zawodowego 550 uczniów z Powiatu Puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach Powiatu Puławskiego
do 30. IX. 2019r.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększenie współpracy 10 szkół zawodowych z pracodawcami do IX. 2019 r,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 550 uczniów,
 • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół Powiatu Puławskiego,
 • poprawa warunków nauczania w 10 szkołach Powiatu Puławskiego.

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.

Szkoły i placówki objęte projektem:

 • Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach;
 • Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach;
 • Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach;
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach.

Powrót
`