Aktualności

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Cyrkiel i długopis leżące na papierze z nieczytelnymi technicznymi rysunkami, zapewne planami lub mapą.
Data publikacji: 18 lipca 2017
Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski

Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane 187 500 000,00 PLN

Dofinansowanie:

  • 159 375 000,00 PLN w formie płatności ze środków europejskich (dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich nie może stanowić więcej, niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)
  • 15 450 000,00 PLN w formie dotacji celowej (dofinansowanie w formie dotacji nie może stanowić więcej, niż 8,24 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu )

Wkład własny 12 675 000,00 PLN

 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-06-0039/16-00 z dnia 18 lipca 2017r.

 

Projekt realizowany przez: Powiat Lubelski (lider), Powiat Bialski (partner) , Powiat Biłgorajski (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Hrubieszowski (partner), Powiat Janowski (partner), Powiat Krasnostawski (partner), Powiat Kraśnicki (partner), Powiat Lubartowski (partner), Powiat Łęczyński (partner), Powiat Łukowski (partner), Powiat Opolski (partner), Powiat Parczewski (partner), Powiat Puławski (partner), Powiat Radzyński (partner), Powiat Rycki (partner), Powiat Świdnicki w Świdniku (partner), Powiat Tomaszowski (partner), Powiat Włodawski (partner), Powiat Zamojski (partner).

„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” to partnerski projekt powiatów ziemskich województwa lubelskiego, liderem projektu jest Powiat Lubelski. Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp.

Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki planowanemu uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą
z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skrócą, część spraw będzie można załatwić nawet bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach projektu wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego - obejmująca obszar ponad 24 tys. km2. Efekt finalny prac będzie można zobaczyć wiosną 2018 roku. Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do utworzenia lub rozbudowy istniejących geoportali do świadczenia e-usług oraz koszty organizacji i zarządzania projektem obejmujące: szkolenia, ekspertyzy, promocja, obsługa prawna, studium wykonalności oraz koszty związane z pracą biura projektu.

Kwota jaka przypada dla Powiatu Puławskiego to 9 394 448 zł. Środki te zostaną wykorzystane na przeprowadzenie modernizacji części gmin: Janowiec, Kurów, Kazimierz Dolny – obszar wiejski (I etap), Puławy i Nałęczów – obszar wiejski (II etap) oraz w ostatnim etapie - gmina Żyrzyn. Ponadto zostaną wdrożone e-usługi usprawniające prace urzędu.

Logotypy Unijne

 

Powrót
`