Aktualności

Projekt pn. "Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego".

Loga instytucji i funduszy związanych z programem regionalnym: "Fundusze Europejskie", flaga Polski, "Rzeczpospolita Polska", "Lubelskie - Smakuj życie!", "Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego".
Data publikacji: 31 grudnia 2020

Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W zakresie Osi Priorytetowej 13. Infrastruktura Społeczna

Działanie: 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

Okres realizacji projektu: od 2014-06-10 do 2020-12-31

Beneficjent: Powiat Puławski

Wartość projektu: 2 247 600,38 zł.

Dofinansowanie UE: 615 242,26 zł

Dofinansowanie budżet państwa: 72 381,44 zł

Celem głównym projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywację społeczna obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego” jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i całego miasta.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja placówek publicznych powiatu puławskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu nadania im nowych funkcji edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną: MDK w Puławach, kompleks I LO, ZST, CKZ

Realizacja celów projektu prowadzić będzie do osiągnięcia szeregu korzyści społeczno-gospodarczych w szczególności projekt sprzyja wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji w Puławach ze stanu kryzysowego, a ponadto wpłynie na podniesienie atrakcyjności zamieszkania na obszarze rewitalizacji oraz poprawę stanu zdrowia mieszkańców przyczyniając się do wzrostu wydajności ich pracy i nauki.

LOGÓWKI UNIJNE

Powrót
`