Aktualności

Budżet na 2024 rok uchwalony!

Budżet na 2024 rok uchwalony!
Data publikacji: 20 grudnia 2023
Rada Powiatu Puławskiego podjęła uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2024.

Dochody budżetu powiatu określone zostały w wysokości 227 677 938,74 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 174 145 460,29 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 53 532 478,45 zł.

Wydatki budżetu powiatu określone zostały w wysokości 237 803 028,25 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 170 885 087,36 zł , natomiast wydatki majątkowe w kwocie 66 917 940,89 zł.

Deficyt budżetowy określono w wysokości 10 125 089,51 zł, a źródłami jego pokrycia będą między innymi środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON, Fundusz Inwestycji Lokalnych, a także środki unijne.


Wśród dochodów budżetu powiatu najważniejszą pozycję stanowi subwencja oświatowa, określona w wysokości 101 266 416,00 zł, co stanowi 44,48 % planowanych dochodów powiatu ogółem. Subwencja wyrównawcza określona została w wysokości 11 124 423,00 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowi udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 14,12 % wpływów budżetu państwa i ustalony został na poziomie 32 171 097,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określona została dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32 052 634,92 zł. 

Ponad 8 400 000 zł planuje się pozyskać z funduszy unijnych zarówno na projekty tzw. „ miękkie” w szczególności edukacyjne, jak i na projekty „twarde” inwestycyjne.

W budżecie zaplanowane zostały dotacje celowe z gmin z tytułu pomocy finansowej dla powiatu na realizację inwestycji i bieżących remontów drogowych w wysokości 6 113 194 zł.


Największy udział w wydatkach budżetu powiatu wynoszący ponad 40 % ogółu wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 95 486 384,88 zł. Na wydatki związane z obsługą księgową oświaty zaplanowano kwotę 2 285 777 zł oraz dodatkowo utworzono rezerwę oświatową.

Na zadania związane z transportem i utrzymaniem dróg w budżecie powiatu przeznaczono kwotę 40 811 811,00 zł (17,16 % wydatków ogółem), w tym na wydatki inwestycyjne 37 649 810 zł.

Na szeroko rozumianą pomoc społeczną zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 15 851 189,92 zł, tj. 6,67 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, tj. wydatki Państwowej Straży Pożarnej, wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym itp. zaplanowano kwotę 28 356 000,00 zł, co stanowi 11,91 % wydatków powiatu ogółem. Wśród tych wydatków na szczególną uwagę zasługuje wieloletnie zadanie pod nazwą „Budowa strażnicy dla KP PSP w Puławach w latach 2022- 2025”, z czego tylko w roku 2024 planowane wydatki wynoszą 17 750 000 zł. Utworzono także rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 600 000 zł.

Na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz potencjalne wydatki związane z udzielanymi poręczeniami dla SP ZOZ planuje się kwotę 1 894 477 zł, tj. 0,80 % ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych na kwotę 66 917 940,89 zł co stanowi niemal 30% wydatków budżetu ogółem. Jest to rekordowy udział tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi.

Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2024 rok

- Przebudowa dróg powiatowych: 

  • Nr 2521L na terenie Gminy Puławy – kwota 4 648 762 zł (w tym środki w wysokości 2 780 350 zł pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
  • Nr 1514L w miejscowości Łąkoć – kwota 11 762 107 zł (w tym środki w wysokości 5 000 000 zł pozyskane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
  • Nr 2536L – Kurów – Wąwolnica – kwota 10.951.686 zł (w tym środki w wysokości 10 000 000 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład)
  • Nr 2529L i Nr 2203L Markuszów – Zabłocie – Gutanów (I i II etap) – kwota 8 036 808 zł (w tym środki w wysokości 7 105 118 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład)
  • Remont drogi powiatowej Nr 2500L w miejscowości Parafianka – kwota 1 429 470 zł (w tym środki w wysokości 857 262 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
  • Zaplanowano środki w wysokości 2 110 847 zł na budowę dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Nr 2509L w m. Witowice, Nr 2528L w m. Dąbrówka oraz Nr 1519L w m. Zagrody (w tym środki w wysokości 1 589 113 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- Budowa strażnicy dla PSP w Puławach – zadanie wieloletnie, które realizowane będzie w latach 2022-2025 o wartości 34 740 000 zł . Na rok 2024 zaplanowano kwotę 17 750 000 zł. Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i SOP w latach 2022 – 2025”

- Rewitalizacja obszarów miejskich oraz poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Powiatu Puławskiego – kwota 6 845 896 zł (w tym środki w wysokości 4 499 996 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład)

- Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach – kwota 1 071 429 zł (w tym środki w wysokości 1 000 000 zł pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

- Renowacja zabytkowego obszaru I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskiego przy al. Partyzantów 16 w Puławach. Inwestycja będzie realizowana w systemie dwuletnim. Szacunkowy koszt zadania wynosi 1 216 125 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 000 000 zł

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przedłożył projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako narzędzie umożliwiające ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Narzędzie to pozwala, w oparciu o prognozy poszczególnych kategorii określonych w art. 226 w/w ustawy, ocenić możliwości inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego oraz kształtowanie się ich zdolności kredytowych. 

W wieloletniej prognozie finansowej zawarte są załączniki zawierające: prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat, wykraczających poza rok budżetowy.

Powrót
`